Salgs- og leveringsbetingelser

Aage Vestergaard Larsen A/S – GENERELLE SALGSBETINGELSER

§ 1. De generelle salgsbetingelsenes gyldighet
Med mindre det er inngått en annen skriftlig avtale, gjelder de generelle salgsbetingelsene som er angitt nedenfor, for alle tilbud, salg og leveranser fra Aage Vestergaard Larsen A/S (selger).

§ 2. Priser
Det foreligger prislister for alle selgers standardprodukter, og selger kan endre prislistene uten varsel. Salgsprisen er basert på valutakurser, kjøpspriser, råmaterialer, energipriser, toll, alle former for avgifter og andre kostnader som var gjeldende på datoen for bestillingsbekreftelsen.
Ved stigninger i priser eller kostnader etter datoen for bestillingsbekreftelsen eller ved innføring av nye avgifter, tollavgifter eller andre kostnader, har selger rett til å øke prisene tilsvarende.

§ 3. Betaling
Alle varer skal betales til selgers hjemsted eller et betalingssted som er utpekt av denne.
Hvis ingenting annet er avtalt, skjer betaling netto kontant.

Såfremt betaling ikke har skjedd på forfallsdatoen, beregnes morarente fra forfallsdatoen. Selger mister ikke i kraft av denne bestemmelsen retten til å ta rettslige skritt med henblikk på å sikre betaling av en hvilken som helst ubetalt faktura, å avbryte forsendelser eller annullere bestillinger.

§ 4. Reklamasjon
Ved levering må kjøper straks foreta en undersøkelse av det solgte. Såfremt en vare har feil eller mangler som selger skjønnes å være ansvarlig for, må kjøpers reklamasjon være selger i hende senest 8 dager etter levering. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Har kjøper ikke innen 12 måneder etter leveringsdatoen påberopt seg mangelen overfor selger, kan kjøper ikke senere gjøre den gjeldende. I tilfelle av en berettiget reklamasjon skal selger, uten kostnader for kjøper, ta tilbake, bytte eller utbedre den pågjeldende varen.

§ 5. Produksjon
For varer som regenereres, kompounderes, pulvermales eller kvernes som bestillingsarbeid, avtales enten en prosedyre for håndtering og kvalitetskontroll eller varen produseres etter den normale prosedyren på fabrikken.
I forbindelse med dette er selger ansvarlig for feilhåndtering, men uten ansvar for om den tilsendte råvaren endrer egenskaper såfremt korrekt prosedyre er brukt.

§ 6. Bestillingsarbeid
Materiale tilsendt selger for viderebearbeiding med etterfølgende tilbakelevering (såkalt bestillingsarbeid) oppbevares for kundens regning og risiko, og selger foretar kun forsikring av kjøpers materiale hvis dette er skriftlig avtalt mellom partene.

Bestillingsarbeid tilsendt selger blir viderebearbeidet når det kan tilpasses selgers produksjonsplaner, og hvis det ønskes nøyaktige leveringstider må det avtales særskilt og skriftlig mellom partene.

Når bestillingsarbeidet er ferdig og selger har gitt kjøper skriftlig beskjed om dette, må materialet hentes av kjøper innen 14 dager fra mottakelse av beskjed. Såfremt bestillingsarbeidet ikke hentes innen denne fristen, er selger berettiget til å fakturere kjøper for det utførte bestillingsarbeidet på dette tidspunktet tillagt rimelige utgifter som selger har til å oppbevare kjøpers varer på et lagerhotell.

§ 7. Produktansvar
Selger er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre som inntrer mens materialet er i kjøpers besittelse. Selger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper eller på produkter hvor disse inngår.

Selger er ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre i overensstemmelse med lovbestemmelse om produktansvar nr. 270 av.20.3.2007. Det gjelder imidlertid kun i det omfang produktansvaret er omfattet av selgers til enhver tid gjeldende produktansvarsforsikring. Selger har for tiden en produktansvarsforsikring hos IF Skadesforsikring med en maksdekning på 5 000 000 DKK.

Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

I den grad selgeren måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøperen forpliktet til å holde selgeren skadesløs i
samme omfang som selgerens ansvar er begrenset etter de foregående bestemmelsene.

Disse begrensningene i selgers ansvar gjelder ikke hvis selger har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Hvis tredjepart fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, må denne parten straks underrette den andre om dette.

§ 8. Ansvarsbegrensning
Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmessig avslag overfor selger kan ikke overstige beløpet som er betalt for den solgte gjenstanden.

Selger hefter under ingen omstendigheter for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap i forbindelse med avtalen, herunder indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Se dessuten § 6 vedrørende ansvarsbegrensning ved produktansvar.

§ 9. Valuta
Hvis ikke noe annet er anført, anses varen for solgt i danske kroner (DKK).

§ 10. Force majeure og forsinkelse
Enhver bestilling noteres under sedvanlig force majeure-forbehold, herunder streik, kronekursfall, endring av tollsatser, lock-out, krigstilstand, statsinngrep, forsinkelse eller uteblivelse av leveranse fra selgers underleverandør.

Såfremt selgers leveranse i andre tilfeller skulle bli forsinket, har kjøper kun rett til erstatning i de tilfeller hvor det er inngått en særskilt avtale om dette.

Når en bestilling er avgitt til selger, kan annullering ikke finne sted.

§ 10. Force Majeure og forsinkelse
Enhver bestilling noteres under sedvanlig force majeure-forbehold, herunder streik, kronekursfall, endring av tollsatser, lock-out, krigstilstand, statsinngrep, forsinkelse eller uteblivelse av leveranse fra selgers underleverandør.

Såfremt selgers leveranse i andre tilfeller skulle bli forsinket, har kjøper kun rett til erstatning i de tilfeller hvor det er inngått en særskilt avtale om dette.

Når en bestilling er avgitt til selger, kan annullering ikke finne sted.

§ 11. Språk
Disse generelle salgsbetingelsene er utferdiget på dansk og engelsk. I tvilstilfeller gjelder den danske teksten.

§ 12. Verneting og lovvalg..
Enhver tvist angående avtalen skal – med mindre annet er skriftlig avtalt – avgjøres etter dansk retts regler og med Retten i Aalborg som verneting. Konvensjonen om internasjonale løsørekjøp CISG benyttes ikke i rettsforholdet mellom partene.

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!