SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Aage Vestergaard Larsen A/S (herefter kaldet AVL)
Klostermarken 3
9550 Mariager
Tlf. +45 98541655
CVR-nummer: 34228914

1. Aftalegrundlag
1.1 Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Aage Vestergaard Larsen A/S (herefter kaldet AVL) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

2. Tilbud, ordre og accept
2.1 Tilbud fra AVL, der ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, hvis overensstemmende accept fra køberen ikke er AVL i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

2.2 Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for AVL, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

2.3 Aftalen anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne vilkår, hvis køber ikke inden 5 dage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen har fremsat skriftlig reklamation heroverfor.

2.4 Salgsmateriale, vejledninger, prislister, beskrivelser, mv. er vejledende og ikke bindende for AVL, og er alene bindende i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser hertil.

3. AVL’ ydelse
3.1 AVL’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og AVL forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår, at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

3.2 Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer mv. som før eller efter aftalens indgåelse overdrages fra den ene part til den anden tilhører den part, som har udleveret dem. Alle tegninger, skitser og tekniske specifikationer tilhørende AVL, forbliver således AVL’ ejendom, og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden vis overlades tredjemand. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

4. Levering
4.1 Hvor intet andet er skriftlig aftalt leveres iht. Incoterm 2020´s EXW (ex works) klausul

5. Leveringstid mv.
5.1 Hvis intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Er leveringen skriftlig aftalt til en bestemt dag, er levering senest på denne dag at betragte som rettidig levering.

5.2 AVL kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

5.3 I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder AVL sig tillige ret til regulering af den aftalte pris, i overensstemmelse med de hos AVL i denne anledning indtrufne omkostninger med sædvanlig avance, for så vidt angår tilfælde der direkte eller indirekte skyldes købers forhold eller offentlige pålæg.

5.4 Forsinkes leverancen væsentligt, og er AVL ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, er køberen ved skriftlig meddelelse til AVL berettiget til at hæve aftalen, dog kun såfremt det dokumenteres, at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køberen alene hæve købet, for så vidt angår denne del af det solgte.

Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter køberens anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af AVL, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at køberens formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

5.5 Kan køberen bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra AVL’ side, samt at han er blevet påført et tab, der har været påregneligt ifølge forsinkelsen, har køberen ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham.

Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maximalt andrage 10 % af betalingen for den forsinkede ydelse. AVL påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køberen andre misligholdelsesbeføjelser.

6. Ejendomsforbehold
6.1 AVL bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil køber har erlagt fuld og endelig betaling af samtlige mellemværender mellem AVL og køber.

7. Returvarer
7.1 Leverancer vil kun rent undtagelsesvist og kun efter aftale kunne returneres og kun i tilfælde hvor følgende betingelser er opfyldte:

a) Varen er ren og ubeskadiget (gælder også evt. emballage).

b) Varen returneres senest 2 måneder fra fakturadato.

c) Varen er mærket med ordrenummer.

d) Der er tale om ikke-specialvarer.

7.2 Standardvarer, som efter forudgående aftale med AVL tages retur, returneres mod en dekort på 25 % af vareværdien.

7.3 Køber betaler fragtomkostningerne ved returnering af leverancen.

8. Priser
8.1. Medmindre andet er angivet, er samtlige priser i AVL’ tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms, told, afgifter, mv.

8.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er prisen afgivet under forbehold for ændringer før accept, under hensyn til dokumenterede ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, told mv., som bevirker en forøgelse af AVL’ omkostninger. Ændres leverancens art, eller forøges AVL’s omkostninger på anden måde forårsaget af købers forhold, tages der forbehold for regulering af den aftalte pris.

8.3 Eventuel betaling af emballage aftales særskilt

9. Betalingsbetingelser
9.1 AVL er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret, eller af AVL er meldt klar til levering, forudsat at det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

9.2 Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved modtagelse af varen. Erlægges betaling ikke rettidigt, har AVL krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet, hvorefter der tilskrives 2 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.

9.3 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af AVL og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

9.4 Andre betalingsbetingelser end netto kontant kan aftales, hvis der kan opnås en kreditforsikring

10. Fordringshavermora
10.1 Undlader køberen, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er AVL berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning samt til at fremsende faktura jf. punkt 8.

Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er AVL – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

11. Reklamations- og undersøgelsespligt
11.1 Det påhviler køberen at foretage en grundig undersøgelse af materiellets kontraktmæssighed senest ved modtagelsen.

11.2 Såfremt køber vil påberåbe sig fejl eller defekter ved materiellet, skal køber senest 8 dage efter modtagelsen give AVL skriftlig besked herom. Reklamationen skal indeholde en specifik angivelse af, hvori den pågældende fejl eller defekt består.

11.3 Køber kan ikke senere påberåbe sig en fejl eller defekt, som blev eller burde være blevet opdaget ved undersøgelsen ved modtagelsen.

11.4 Under alle omstændigheder skal en reklamation fremsættes skriftligt over for AVL senest 6 måneder efter levering, og køber kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation. 

12. Ansvar for mangler
12.1 I tilfælde af, at der måtte foreligge en ansvarspådragende mangel ved de af AVL leverede materialer, er AVL’s erstatningsansvar begrænset til afhjælpning, såfremt manglen kan afhjælpes og/eller omlevering, eller betaling af erstatning maksimeret til faktura-beløbet, efter AVL’s valg.

Erstatning kan aldrig overstige det pågældende fakturabeløb, og i tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance.

12.2 AVL skal have adgang til materialerne med den påberåbte mangel med henblik på afhjælpning. Arbejde udført i forbindelse med manglen uden AVL’s godkendelse erstattes ikke.

12.3 Ud over ovenstående påtager AVL sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af ansvarspådragende mangler.

13. Produktansvar
13.1 AVL er alene ansvarlig for person- og tingsskader forvoldt af det leverede materiel i det omfang, der følger af ufravigelige lovregler i den til enhver tid gældende produktansvars-lov.

13.2 AVL’s erstatningsansvar for tingskade er beløbsmæssigt begrænset til 500.000 kr. pr. skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse.

13.3 AVL hæfter ikke for skade på købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse.

13.4 AVL hæfter aldrig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab.

13.5 I den udstrækning AVL måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand er køber forpligtiget til at holde AVL skadesløs i samme omfang, som AVL’s ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

13.5 AVL ifalder ikke produktansvar, såfremt monteringsvejledninger eller øvrige vejledninger eller instrukser ikke er overholdt.

13.6 Skulle AVL af andre end køber, blive holdt ansvarlig i videre omfang, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod AVL.

14. Ansvarsbegrænsning
14.1 AVL er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tidstab, tabt leverance, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende. AVL kan desuden ikke gøres ansvarlig for konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere materiel med fejl/defekt eller skade.

14.2 Uanset, at AVL i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder over for køber, kan dette ikke tages til indtægt for, at AVL har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

15. Skade på og forsikring af produkter ejet af køber
15.1 Det bemærkes, at AVL’s erhvervsansvarsforsikring ikke omfatter produkter ejet af køber, indleveret til AVL med henblik på videreforarbejdning. Det påhviler derfor køber at have disse produkter forsikret mod skader eller bortkomst, for så vidt angår den periode, hvori de pågældende produkter er i AVL’s varetægt.

15.2 Bortset fra ansvar efter pkt. 13 (produktansvar) kan AVL’s samlede ansvar for skade på produkter ejet af køber, uanset ansvarsgrundlag og/eller forsikringsdækning, under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet og dermed værdien af det af AVL udførte arbejde og er således udtrykkeligt begrænset hertil.

16. Force majeure
16.1 AVL er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, epidemi, pandemi, cyberangreb eller nogen anden årsag, som ligger uden for AVL’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

16.2 Ovennævnte force majeure klausul gælder tillige, hvis de i pkt. 16.1 nævnte forhold rammer en af AVL’s underleverandører.

16.3 Hvis mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Hvis leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel AVL som køberen være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

17. Lovvalg og værneting
17.1 Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres efter danske retsregler og med Retten i Aalborg som værneting. Eller hvis begge parter er enige herom ved de almindelige domstole.

Download Salgs- og leveringsbetingelser (PDF – Juni 2020)