Salgs- og leveringsbetingelser

Aage Vestergaard Larsen A/S – ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

§ 1. De almindelige salgsbetingelsers gyldighed

Medmindre der er truffet anden skriftlig aftale, er nedenfor anført almindelige salgsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Aage Vestergaard Larsen A/S (sælger).

§ 2. Priser

Der foreligger prislister for alle sælgers standardprodukter, og sælger kan ændre prislisterne uden varsel. Salgsprisen er baseret på de på datoen for ordrebekræftelsen gældende valutakurser, købspriser, råmaterialer, energipriser, told, alle former for afgifter og andre omkostninger. Ved stigninger i priser eller omkostninger efter datoen for ordrebekræftelsen eller ved indførsel af nye afgifter, toldafgifter eller andre omkostninger har sælger ret til at forhøje priserne tilsvarende.

§ 3. Betaling

Alle varer skal betales til sælgers hjemsted eller et af dette udpegede betalingssted.
Hvis intet andet er aftalt er betaling netto kontant.
Såfremt betaling ikke er sket på forfaldsdato, beregnes morarente fra forfaldsdatoen. Sælger fortaber ikke i kraft af denne bestemmelse sin ret til at tage retslige skridt med henblik på at sikre betaling af en hvilken som helst ubetalt faktura, at afbryde forsendelser eller annullere ordrer.

Enhver leveret vare til køber forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling er sket.

§ 4. Reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis en vare måtte være behæftet med fejl eller mangler for hvilke sælger skønnes at være ansvarlig, må købers reklamation være sælger i hænde senest 8 dage efter levering. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det sælger uden omkostninger for køber at tilbagetage, ombytte eller udbedre den pågældende vare.

§ 5. Produktion

For varer som regenereres, compounderes, pulverformales eller kværnes i lønarbejde, aftales enten en procedure for håndtering og kvalitetskontrol, eller varen produceres efter den normale procedure på fabrikken.
I forbindelse med dette er sælger ansvarlig for fejlhåndtering, men uden ansvar for om den tilsendte råvare ændrer egenskaber, hvis korrekt procedure er anvendt.

§ 6. Lønarbejde

Materiale tilsendt sælger for oparbejdning med efterfølgende tilbagelevering (såkaldt lønarbejde) opbevares for kundens regning og risiko, og sælger foretager kun forsikring af købers materiale, hvis det er skriftligt aftalt mellem parterne.

Lønarbejde tilsendt sælger bliver oparbejdet når det kan tilpasses sælgers produktionsplaner, og hvis der ønskes præcise leveringstider, skal det aftales særskilt og skriftligt mellem parterne.
Når lønarbejdet er færdigt, og sælger har givet køber skriftligt påkrav herom, skal materialet afhentes af køber inden 14 dage fra modtagelse af påkrav. Hvis lønarbejdet ikke afhentes inden denne frist, er sælger desuagtet berettiget til at fakturere køber for det udførte lønarbejde på dette tidspunkt med tillæg af de rimelige udgifter som sælger har med at lade købers varer opbevare på et lagerhotel.

§ 7. Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori disse indgår. Herudover er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre i overensstemmelse med lovbekendtgørelse om produktansvar nr. 270 af.20.3.2007. Det gælder dog kun i det omfang produktansvaret er omfattet af den hos sælger til enhver tid gældende produktansvarsforsikring. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i
samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående bestemmelser. Disse begrænsninger i sælgers ansvar er ikke gældende, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

§ 8. Ansvarbegrænsning

Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.
Sælger hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Se endvidere § 6 vedrørende ansvarsbegrænsning ved produktansvar.

§ 9. Valuta

Hvis intet andet er anført, anses varen for solgt i danske kroner (DKK).

§ 10. Force Majeure og forsinkelse

Enhver ordre noteres under sædvanlig force majeure forbehold, herunder strejke, kronefald, ændring af toldsatser, lock-out, krigstilstand, statsindgreb, forsinkelse eller udeblivelse af leverance fra sælgers underleverandør. Såfremt sælgers leverance i andre tilfælde skulle blive forsinket, er køber alene berettiget til erstatning i de tilfælde, hvor særlig overenskomst herom er truffet. Når en ordre er afgivet til sælger, kan annullering ikke finde sted.

§ 11. Sprog

Nærværende almindelige salgsbetingelser er udfærdiget på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske tekst gældende.

§ 12. Værneting og lovvalg

Enhver tvist i anledning af aftalen skal – medmindre andet er skriftligt aftalt – afgøres efter dansk retsregler og med Retten i Aalborg som værneting. Den internationale køberetskonvention CISG finder ikke anvendelse i retsforholdet mellem parterne.

Har du spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: + 45 98 54 16 55 eller pr. mail: info@avl.dk