Försäljnings- och leveransvillkor

Aage Vestergaard Larsen A/S – ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

§ 1. De allmänna försäljningsvillkorens giltighet.
Såvida inte annat har avtalats skriftligen gäller de nedan angivna allmänna försäljningsvillkoren för alla erbjudanden, all försäljning och alla leveranser från Aage Vestergaard Larsen A/S (säljare).

§ 2. Priser
Det finns prislistor för alla säljares standardprodukter, och säljaren kan ändra prislistorna utan föregående varsel. Försäljningspriset är baserat på de datumet för orderbekräftelsen gällande valutakurserna, inköpspriserna, råmaterialen, energipriser, tullsatserna, alla typer av avgifter och andra omkostnader.
Vid ökade priser eller omkostnader efter datum för orderbekräftelsen, eller vid införande av nya avgifter, tullavgifter eller andra omkostnader, har säljaren rätt att höja priserna motsvarande.

§ 3. Betaling
Alla varor ska betalas till säljares hemvist eller ett av denne angivet betalningsställe.
Om inte annat avtalats ska betalning ske netto kontant.
Om betalning inte skett senast förfallodatum beräknas dröjsmålsränta från förfallodatum. Säljaren förlorar inte i kraft av denna bestämmelse sin rätt att vidta rättsliga åtgärder med avsikt att säkerställa betalning av vilken obetald faktura som helst, att stoppa försändelser eller annullera order.

Varje enskild vara som har levererats till köparen förblir säljarens egendom tills full betalning har skett.

§ 4. Reklamation
Vid leverans ska köparen omedelbart utföra en sådan undersökning av den sålda varan som ordentlig affärsmässig användning kräver. Om en vara är behäftad med fel och brister för vilka säljaren anses vara ansvarig måste köparens reklamation vara säljaren tillhanda senast 8 dagar efter leverans. Om köparen har identifierat eller borde ha identifierat bristen men inte reklamerat som anvisat har han förlorat rätten att åberopa bristen. Om köparen inte har åberopat bristen inom 12 månader efter leveransdatum har han förlorat rätten till detta. Vid berättigad reklamation åligger det säljaren att utan kostnad för köparen återta, byta eller reparera aktuell vara.

§ 5. Produktion
För varor som regenereras, kompounderas, pulverförmals eller mals i beställningsuppdrag avtalas antingen en procedur för hantering och kvalitetskontroll eller också produceras varan enligt normala procedurer i fabriken.
I samband med detta är säljaren ansvarig för felhantering, men ansvarar inte för de mottagna råmaterialens eventuella förändrade egenskaper om korrekt procedur har använts.

§ 6. Lønarbejde
Material som skickats till säljaren för rekonditionering med därpå följande tillbakaleverans (så kallat beställningsuppdrag) förvaras på kundens bekostnad och risk, och säljaren försäkrar endast köparens material om detta är skriftligt avtalat mellan parterna.

Beställningsuppdrag som skickats till säljaren rekonditioneras när det passar in i säljarens produktionsplaner. Om exakta leveranstider önskas ska detta avtalas skriftligen mellan parterna.

När beställningsuppdraget är slutfört och säljaren har meddelat köparen skriftligen om detta ska köparen hämta materialet inom 14 dagar från meddelandets mottagande. Om beställningsuppdraget inte hämtas inom denna frist är säljaren likväl berättigad att fakturera köparen för det utförda beställningsuppdraget på denna tidpunkt, med tillägg av rimliga utgifter som orsakats säljaren för förvaring av köparens varor på ett transitlager.

§ 7. Produktansvar
Säljaren ansvarar inte för skador på fast eller lös egendom som uppstått när materialet varit i köparens besittning. Säljaren ansvarar heller inte för skador på produkter som är framställda av köparen eller på produkter i vilka dessa ingår.

Därutöver ansvarar säljaren för skador på fast eller lös egendom i överensstämmelse med danskt lagdekret om produktansvar nr. 270 20.3.2007. Detta gäller dock endast i den omfattning produktansvaret omfattas av säljarens produktansvarsförsäkring. Säljaren har för närvarande en produktansvarsförsäkring hos IF-Skadesforsikring med en maximal täckning på 5 000 000 DKK.

Säljaren ansvarar inte för förluster, förlorade inkomster eller andra indirekta förluster.

I den utsträckning säljaren åläggs produktansvar inför tredje man är köparen förpliktigad att hålla säljaren skadeslös i samma omfattning som säljarens ansvar begränsas av de föregående bestämmelserna.

Dessa begränsningar av säljarens ansvar gäller inte om han har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet.

Om tredje man riktar skadeståndsanspråk mot en av parterna i enlighet med denna punkt ska denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta.

§ 8. Ansvarsbegrænsning
Ett ersättningskrav eller ett krav på rimligt prisavdrag gentemot säljaren kan inte överstiga det belopp som betalats för den sålda varan.

Säljaren ansvarar under inga som helst omständigheter för förluster, förlorad vinst eller andra indirekta förluster i samband med avtalet, inklusive indirekta förluster som uppstår som följd av förseningar eller brister på den sålda varan.

Se vidare § 6 angående ansvarsbegränsning vid produktansvar.

§ 9. Valuta
Om inte annat är angivet anses varan vara såld i danska kronor (DKK).

§ 10. Force Majeure og forsinkelse
Varje enskild order omfattas av sedvanliga förbehåll för force majeure, inklusive strejker, devalvering, förändrade tullsatser, lockout, krigstillstånd, statliga ingrepp samt försenad eller utebliven leverans från säljarens underleverantör.

Om säljarens leverans skulle försenas pga. andra omständigheter är köparen endast berättigad till ersättning om det är särskilt överenskommet.

När en order har lagts till säljaren går den inte att annullera.

§ 11. Sprog
Aktuella allmänna försäljningsvillkor är utfärdade på danska, svenska och engelska. Vid tvister gäller den danska texten.

§ 12. Værneting og lovvalg.
Alla tvister som uppstår med anledning av avtalet ska – såvida inte annat är skriftligt avtalat – avgöras i enlighet med dansk lagstiftning och med rätten i Aalborg som behörig domstol. Den internationella konventionen om köp av varor, CISG, är inte tillämpbar i rättsförhållandet mellan parterna.

Denne hjemmeside bruger cookies til bedre at imødekomme dine forventninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du deaktivere det i din browsers indstillinger. Men der er en vis risiko for, at visse funktioner på dette websted ikke vil fungere helt korrekt. Lær mere om cookies i vores afsnit under "Databeskyttelse". For at denne meddelelse ikke skal poppe op hele tiden, skal du klikke på Godkend!
Jeg acceptere brugen af cookies på avl.dk
Godkendt!