Hvilke standarder og lovgivninger får betydning?

Adskillige vigtige standarder, lovgivninger, forordninger og direktiver har de seneste seks år inspireret os til at deltage i tre udviklingsprojekter med fokus på plastemballager til kosmetik og hygiejne samt fødevarer:

MUDP-projektet 2017 (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) – udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande.

MUDP-projektet 2020 – upcyling af blandet plastaffald, så der opstår nye anvendelsesmuligheder, fx genanvendt emballage til rengørings- og plejeprodukter.

GUDP-projektet 2021 (CAPIaF) – oparbejdning af plastaffald til en kvalitet, så det kan godkendes til anvendelse til bæredygtig fødevareemballage.

Hvis vi kigger fremad, kommer Emballagedirektivet med nye specifikke genanvendelsesmål, som formodentlig bliver vedtaget i EU medio 2024. Det udvidede Producentansvar forventes at træde i kraft medio 2025.


Emballagedirektivet er på vej til at blive til en forordning!

EU-Parlamentet vedtog sidst i november 2023 en række ændringsforslag til det nuværende emballagedirektiv. Ændringsforslagene skal nu videre i EU-systemet og behandles af EU-Kommissionen og det Europæiske Råd. Den endelige færdigbehandling af ændringerne i emballagedirektivet forventes afsluttet i juni 2024 og vil betyde nye skærpede genanvendelsesmål på en række områder. I samme omgang forventes det at det nuværende emballagedirektiv bliver til en forordning. I praksis vil det betyde, at emballageforordningen i vedtaget stand SKAL implementeres direkte i alle EU-lande.


Det udvidede producentansvar skal nu også implementeres i Danmark

En anden vigtig lovgivning er vedtagelsen af det udvidede producentansvar for emballage, som gør os virksomheder ansvarlige
for vores emballageprodukter – fra de produceres til de bliver til affald! Det udvidede producentansvar for emballage forventes at træde i kraft medio 2025 og vil i store træk betyde, at den virksomhed som markedsfører produktet(emballagen) også har ansvaret for håndteringen af ens emballageaffald, såvel som en rapporterings-, indberetnings- og oplysningspligt til myndighederne. Der vil blive graduerede satser for håndteringen af de forskellige typer emballageaffald, og det forventes, at fx emballager designet til genbrug og genanvendelse vil blive positivt bedømt ift. håndteringsomkostninger

For mere information om det udvidede producentansvar læs fx her:

Ovenstående to kommende lovgivninger er bare to af mange, som enten er vedtaget eller på vej gennem EU-systemet til at blive vedtaget, og det har betydet  at vi af såvel kunder som interessenter i hele værdikæden de seneste år er blevet opfordret til at udvikle teknologier, som kan være med til at øge genanvendelsen af plastemballager, så vi kan få emballageplasten med i et cirkulært loop.


Udvidet producentansvar for emballage – hvor ligger ansvaret?

Alle virksomheder, der importerer eller påfylder emballager, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald

Formål: Sikre effektiv affaldshåndtering samt motivere til bedre design, genbrug og genanvendelse

Ny tidsfrist: 1. juni 2025

Tommelfingerregler:

  • De der sætter et emballeret produkt på markedet første gang
  • De der har mest indflydelse på emballagedesignet (påfylderen)
  • Producenter af serviceemballage