Salgs- og leveringsbetingelser

Aage Vestergaard Larsen A/S (“AVL“)
Klostermarken 3
9550 Mariager
Tlf. +45 98541655
CVR-nummer: 34228914

Aftalegrundlag
1.1 Disse salgsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for AVL’s salg af produkter til køber samt for AVL’s forarbejdning af materialer leveret af køber.

1.2 Andre betingelser, kutymer og lignende, herunder købers betingelser, finder ikke anvendelse, uanset om køber har henvist eller måtte henvise hertil i ordrer, e-mails, breve, på hjemmeside mv., medmindre disse er skriftligt og udtrykkeligt accepteret af AVL.

2. Tilbud, ordre og accept
2.1 Tilbud fra AVL, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, hvis AVL ikke har modtaget en skriftlig overensstemmende accept fra køber senest 8 dage efter tilbuddets dato.

2.2 Der er først indgået en aftale mellem parterne (“Aftalen”), når AVL har modtaget en accept fra køber, der er overensstemmende med AVL’s tilbud.
2.3 Salgsmateriale, vejledninger, beskrivelser mv. er vejledende og ikke bindende for AVL, og dette materiale er alene bindende, i det omfang Aftalen udtrykkeligt henviser til materialet.

3. Produkterne
3.1 AVL skal levere de produkter og i den mængde, der fremgår af Aftalen (“Produkterne”).

3.2 Produkterne skal være af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

4. Levering
4.1 Levering sker Ex Works (Incoterms 2020) Klostermarken 3, 9550 Mariager.

5. Leveringstid mv.
5.1 AVL skal levere Produkterne snarest muligt. Hvis levering på en bestemt dato er aftalt i Aftalen, skal levering ske på denne dato, jf. dog pkt. 5.2.

5.2 AVL kan udskyde det aftalte leveringstidspunkt:
a) som følge af aftalte ændringer af Aftalen, som rimeligvis nødvendiggør et senere leveringstidspunkt;
b) som følge af forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køber selv udfører eller lader udføre;
c) hvis arbejdet med Produkterne må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg;
d) på grund af beskaffenheden af materialer leveret af køber med henblik på AVL’s forarbejdning;
e) som følge af manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører; eller
f) som følge af force majeure, jf. pkt. 15.

5.3 Ved udskydelse af leveringstidspunktet i henhold til pkt. 5.2 a), b), c) eller d) kan AVL også opjustere Købesummen med de omkostninger med sædvanlig avance, som AVL har afholdt, som følge af udskydelsen.

5.4 Forsinkes leverancen væsentligt, uden at AVL kan udskyde leveringstidspunktet i henhold til pkt. 5.2, kan køber skriftligt hæve Aftalen, hvis køber kan dokumentere, at forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af Produkterne, kan køber kun hæve Aftalen, for så vidt angår disse Produkter. Gælder forsinkelsen Produkter, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er Produkterne af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af AVL, kan Aftalen kun hæves, hvis forsinkelsen er væsentlig og medfører, at købers formål med købet fortabes, og dette formål var AVL bekendt på tidspunktet for indgåelse af Aftalen.

5.5 Hvis forsinkelsen skyldes AVL’s uagtsomhed, kan køber kræve erstatning for sit direkte tab som følge af forsinkelsen. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1,00 % af den del af Købesummen, der forholdsmæssigt dækker de forsinkede Produkter pr. fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt udgøre 10,00 % af den del af Købesummen, der forholdsmæssigt dækker de forsinkede Produkter. AVL påtager sig ikke herudover noget ansvar, og køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinket levering.

6. Ejendomsforbehold
6.1 AVL har ejendomsretten til Produkterne, indtil køber har betalt Købesummen og anden gæld til AVL.

7. Returvarer
7.1 AVL tager som udgangspunkt ikke Produkter retur. AVL tager kun undtagelsesvist Produkter retur, forudsat at det sker efter skriftlig aftale mellem parterne, og hvor følgende betingelser er opfyldte:
a) Produkterne er rene og ubeskadigede (gælder også evt. emballage);
b) Produkterne returneres senest 2 måneder efter leveringsdatoen;
c) Produkterne er mærket med ordrenummer; og
d) Produkterne er ikke specialvarer.

7.2 For Produkter, der returneres i henhold til pkt. 7.1, refunderer AVL 75,00 % af Købesummen, og køber skal betale fragtomkostningerne ved returneringen.

8. Priser
8.1. Køber skal betale den pris for Produkterne, der er aftalt i Aftalen (“Købesummen”).

8.2 Købesummen og øvrige priser i AVL’s tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms, told, afgifter mv.

8.3. Købesummen og øvrige priser er afgivet med forbehold for ændringer, under hensyn til dokumenterede ændringer af materialepriser, forbrugs- og energipriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, told mv., som bevirker en forøgelse af AVL’s omkostninger. Ændres leverancens art, eller forøges AVL’s omkostninger på anden måde forårsaget af købers forhold, tages der forbehold for regulering af Købesummen.

8.4 Eventuel betaling for emballage aftales særskilt.

9. Betalingsbetingelser
9.1 AVL kan fakturere Produkter, når disse er leveret.

9.2 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelse af faktura. Sker betaling ikke rettidigt, tilskrives det forfaldne beløb rente på 2,00 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.

9.3 Andre betalingsbetingelser end angivet i pkt. 9.2 kan aftales, hvis AVL kan opnå en kreditforsikring.

9.4 Køber må ikke modregne eventuelle modkrav i forfaldne beløb, medmindre AVL skriftligt har godkendt modregningen.

10. Fordringshavermora
10.1 Afhenter køber ikke Produkterne på leveringstidspunktet, kan AVL oplagre og forsikre Produkterne for købers regning samt fakturere disse, jf. pkt. 9.1.

10.2 Afhenter køber ikke Produkterne trods AVL’s skriftlig opfordring, kan AVL i alle tilfælde og uanset Produkternes karakter sælge Produkterne for købers regning.

11. Reklamations- og undersøgelsespligt
11.1 Køber skal grundigt undersøge Produkterne for synlige Mangler på leveringstidspunktet.

11.2 Hvis køber vil påberåbe sig Mangler, som kunne være opdaget ved en undersøgelse i henhold til pkt. 11.1, skal køber senest 8 dage efter leveringstidspunktet skriftligt meddele AVL dette. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af den påberåbte Mangel.

11.3 Hvis køber vil påberåbe sig Mangler, som ikke kunne være opdaget ved en undersøgelse i henhold til pkt. 11.1, skal køber skriftligt meddele AVL dette, straks efter køber har opdaget Manglen og under alle omstændigheder senest tre måneder efter leveringstidspunktet. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af den påberåbte Mangel.

11.4 Køber kan ikke påberåbe sig Mangler, som ikke meddeles AVL i henhold til pkt. 11.2 eller 11.3.

12. Ansvar for Mangler
12.1 Hvis ikke Produkterne er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning, og dette hverken skyldes købers eller tredjemands handlinger eller undladelser eller kvaliteten af materialer leveret af køber med henblik på AVL’s forarbejdning, foreligger der en mangel (“Mangel”).

12.2 Køber bærer risikoen for materialer leveret af køber med henblik på AVL’s forarbejdning.

12.3 Ved Mangler skal AVL efter eget valg enten afhjælpe Manglen ved reparation, ved omlevering i henhold til pkt. 5 eller ved at refundere køber den del af Købesummen, der forholdsmæssigt dækker de mangelfulde Produkter.

12.4 AVL er hverken ansvarlig eller bærer risikoen for afhjælpning foretaget af andre end AVL.

13. Produktansvar
13.1 AVL er kun ansvarlig for person- og tingsskade forvoldt af Produkterne, hvis ansvaret følger af ufravigelige regler i produktansvarsloven. Herudover er AVL ikke ansvarlig for person- og tingsskade forvoldt af Produkterne.

13.2 AVL er ansvarlig for skade på materialer leveret af køber med henblik på AVL’s forarbejdning, som skyldes AVL’s uagtsomhed.

14. Ansvarsbegrænsning
14.1 AVL er ikke ansvarlig for købers indirekte tab og omkostninger, fx driftstab, avancetab, tidstab, tabt leverance, tabt arbejdsfortjeneste og lignende.

14.2 AVL’s ansvar er begrænset til 20,00 % af Købesummen. Dog er AVL’s ansvar i henhold til pkt. 13 begrænset til 5.000.000,00 kr.

14.3 Køber skal skadesløsholde AVL for AVL’s ansvar over for tredjemand, som skyldes:
a) købers handlinger eller undladelser;
b) købers misligholdelse af Aftalen; eller
c) person- eller tingsskade, som skyldes Produkterne, og for hvilken AVL ikke er ansvarlig i henhold til Betingelserne.

15. Force majeure
15.1 AVL er ansvarsfri for misligholdelse af Aftalen, hvis dette er begrundet i omstændigheder uden for AVL’s kontrol.

15.2 Ansvarsfriheden gælder desuden, hvis de pågældende omstændigheder rammer AVL’s underleverandører.

15.3 Ansvarsfriheden gælder, så længe de pågældende omstændigheder foreligger.

15.4 Hvis omstændighederne varer eller forventes at vare længere end 8 uger, kan hver part ophæve Aftalen.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Tvister afgøres ved Retten i Aalborg efter dansk ret.

Salgs- og leveringsbetingelser (PDF – April 2022)