Købsbetingelser

Aage Vestergaard Larsen A/S (“AVL“)
Klostermarken 3
9550 Mariager
Tlf. +45 98541655
CVR-nummer: 34228914

1. Aftalegrundlag
1.1 Disse købsbetingelser (“Betingelserne“) gælder for AVL’s køb af produkter fra sælger.

1.2 Andre betingelser, kutymer og lignende, herunder sælgers betingelser, finder ikke anvendelse, uanset om sælger har henvist eller måtte henvise hertil i tilbud, ordrebekræftelser, e-mails, breve, på hjemmeside mv., medmindre disse er skriftligt og udtrykkeligt accepteret af AVL.

2. Tilbud, ordre og accept
2.1 Tilbud fra sælger, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, hvis sælger ikke har modtaget AVL’s accept senest 30 dage efter tilbuddets dato.

2.2 Der er først indgået en aftale mellem parterne (“Aftalen“), når sælger har modtaget en accept fra AVL.

2.3 Salgsmateriale, vejledninger, beskrivelser mv. er bindende for sælger, og dette materiale vil være en del af grundlaget for Aftalen.

3. Produkterne
3.1 Sælger skal levere de produkter og i den mængde, der fremgår af Aftalen (“Produkterne“).

3.2 Produkterne skal være af sædvanlig god kvalitet i henseende til design, materialer og forarbejdning, og de skal være egnede til AVL’s formål med købet.

4. Levering
4.1 Levering sker DPU (Incoterms 2020) Klostermarken 3, 9550 Mariager. Ejendomsretten til Produkterne overgår ved levering.

5. Leveringstid mv.
5.1 Sælger skal levere Produkterne snarest muligt. Hvis levering på en bestemt dato er aftalt i Aftalen, skal levering ske på denne dato, jf. dog pkt. 5.2.

5.2 Sælger kan udskyde det aftalte leveringstidspunkt:
a)   som følge af aftalte ændringer af Aftalen, som rimeligvis nødvendiggør et senere leveringstidspunkt; eller
b)   som følge af force majeure, jf. pkt. 13.

5.3 Forsinkes leverancen mere end 2 dage, uden at sælger kan udskyde leveringstidspunktet i henhold til pkt. 5.2, kan AVL skriftligt hæve Aftalen. AVL skal i så fald afgøre, om Aftalen skal hæves helt eller alene for de Produkter, der er forsinkede.

5.4 Forsinkes leverancen, uden at sælger kan udskyde leveringstidspunktet i henhold til pkt. 5.2, kan AVL kræve betaling af en konventionalbod på 2,00 % af Købesummen pr. påbegyndte uge, forsinkelsen varer, eller indtil AVL hæver Aftalen i henhold til pkt. 5.3.

6. Returvarer
6.1 Sælger skal tage Produkter retur, hvis følgende betingelser er opfyldt:
a)   Produkterne er ubeskadigede;
b)   Produkterne returneres senest 6 måneder efter leveringsdatoen;
c)   Produkterne er mærket med ordrenummer; og
d)   Produkterne er ikke specialvarer.

6.2 For Produkter, der returneres i henhold til pkt. 6.1, refunderer sælger Købesummen. AVL skal returnere Produkterne til det sted, hvor leveringen er sket.

7. Priser
7.1. AVL skal betale den pris for Produkterne inkl. emballage, der er aftalt i Aftalen (“Købesummen“).

7.2 Købesummen og øvrige priser i sælgers tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

7.3. Købesummen og øvrige priser kan alene ændres efter skriftlig aftale mellem parterne.

8. Betalingsbetingelser
8.1 Sælger må først fakturere Produkter, når disse er leveret.

8.2 Betalingsbetingelserne er 60 dage netto kontant efter modtagelse af faktura. Sker betaling ikke rettidigt, tilskrives det forfaldne beløb rente på 0,50 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.

8.3 AVL kan modregne eventuelle modkrav i forfaldne beløb.

9. Reklamationspligt
9.1 Hvis AVL vil påberåbe sig Mangler, skal AVL skriftligt meddele sælger dette inden rimelig tid, efter AVL har opdaget Manglen og under alle omstændigheder senest 3 måneder efter leveringstidspunktet.

10. Ansvar for Mangler
10.1 Hvis ikke Produkterne er af sædvanlig god kvalitet i henseende til design, materialer eller forarbejdning, eller de ikke er egnede til AVL’s formål med købet, foreligger der en mangel (“Mangel“).

10.2 Ved Mangler skal sælger straks afhjælpe Manglen. Afhjælpning omfatter AVL’s beslutning om enten reparation, omlevering i henhold til pkt. 5 eller refusion af Købesummen.

10.3 Hvis AVL har besluttet, at afhjælpning skal ske ved reparation eller omlevering, og sælger ikke har igangsat eller fuldført afhjælpningen i henhold til pkt. 10.2, kan AVL få tredjemand til at foretage afhjælpningen for sælgers regning og risiko.

11. Produktansvar
11.1 Sælger er ansvarlig for person- og tingsskade forvoldt af Produkterne, uanset om skaden skyldes sælgers handlinger eller undladelser.

12. Ansvar
12.1 Sælger er ansvarlig for AVL’s tab og omkostninger, som skyldes sælgers misligholdelse af Aftalen eller sælgers handlinger eller undladelser.

13. Force majeure
13.1 Sælger er ansvarsfri for misligholdelse af Aftalen, hvis dette er begrundet i pludselige og ekstraordinære omstændigheder uden for AVL’s kontrol, og som sælger ikke kunne have taget i betragtning inden indgåelse af Aftalen.

13.2 Ansvarsfriheden gælder alene, mens de pågældende omstændigheder foreligger.

13.3 Hvis omstændighederne varer eller forventes at vare længere end 7 dage, kan hver part ophæve aftalen.

14. Lovvalg og værneting
14.1 Tvister afgøres ved Retten i Aalborg efter dansk ret.

Købsbetingelser (PDF – April 2022)